گیم کلاب دیاکو | کافه دیاکو

نوشیدنی بر پایه اسپرسو

نوشیدنی بر پایه اسپرسو
اسپرسو

۱۷ هزار تومان (سینگل)
۲۵ هزار تومان (دابل)

اسپرسو ماکیاتو

۱۸ هزار تومان (سینگل)
۲۵ هزار تومان (دابل)

کیت کت اسپرسو

۰ هزار تومان (سینگل)
۳۲ هزار تومان (دابل)

اسنیکرز اسپرسو

۰ هزار تومان (سینگل)
۳۲ هزار تومان (دابل)

پیکولو

۱۹ هزار تومان (سینگل)
۲۵ هزار تومان (دابل)

آمریکانو

۲۵ هزار تومان (سینگل)
۲۸ هزار تومان (دابل)

آفوگاتو

۰ هزار تومان (سینگل)
۳۴ هزار تومان (دابل)

کاپوچینو

۲۵ هزار تومان (سینگل)
۳۰ هزار تومان (دابل)

لاته

۲۵ هزار تومان (سینگل)
۳۰ هزار تومان (دابل)

دبل ریسترتو + شیر + طعم‌دهنده‌های دلخواه
لاته کارامل

۲۵ هزار تومان (سینگل)
۳۵ هزار تومان (دابل)

لاته فندوق

۲۵ هزار تومان (سینگل)
۳۰ هزار تومان (دابل)

لاته زعفران

۳۲ هزار تومان (سینگل)
۳۳ هزار تومان (دابل)

وانیل لته

۲۵ هزار تومان (سینگل)
۳۰ هزار تومان (دابل)

موکا

۲۵ هزار تومان (سینگل)
۳۰ هزار تومان (دابل)

دبل ریسترتو + شیر + شکلات داغ + خامه