گیم کلاب دیاکو | کافه دیاکو

انواع دمنوش در کافه بردگیم دیاکو

انواع دمنوش
دمنوش آرامش

۲۵ هزار تومان

دمنوش نشاط آور

۲۵ هزار تومان

گل گاو زبان

۲۲ هزار تومان

بابونه

۲۲ هزار تومان

میوه های قرمز

۲۵ هزار تومان